Links

Google Ads

Cung cấp kỹ năng và kiến thức về quảng cáo Google, gồm adwords và quảng cáo GDN.
Nội dung chi tiết:
1. Giới thiệu về Series học quảng cáo Google - Google Ads
2. Lên mục tiêu và ngân sách quảng cáo
3. Hiểu về Marketing, Kinh doanh trong Google Ads
4. Phân tích khách hàng, đối thủ, sản phẩm - Keywords Reseach Google Ads
5. Estimate và lên Action Plan (timeline)
6. Sáng tạo nội dung
7. Chạy và theo dõi quảng cáo
Đang cập nhật...