Google Ads

Cung cấp kỹ năng và kiến thức về quảng cáo Google, gồm adwords và quảng cáo GDN.

Nội dung chi tiết:

1. Giới thiệu về Series học quảng cáo Google - Google Ads

2. Lên mục tiêu và ngân sách quảng cáo

3. Hiểu về Marketing, Kinh doanh trong Google Ads

4. Phân tích khách hàng, đối thủ, sản phẩm - Keywords Reseach Google Ads

5. Estimate và lên Action Plan (timeline)

6. Sáng tạo nội dung

7. Chạy và theo dõi quảng cáo

Đang cập nhật...

Last updated